تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

سوالات فرادانشی فصل 4 زیست و آزمایشگاه 1

  • تاریخ : دوشنبه 25 آذر 1392
  • موضوع :
  • نظرات

سوالات فرادانشی از فصل چهارم (تغذیه و گوارش)

1- جذب کدام گروه از موادزیر، اساسا به کمک Na+ در روده انجام میشود؟

A) گلوکز B) گالاکتوز C) اسید چرب D) آب E) فروکتوز

الف) A،B،D ب) A ،B ،C، E ج) A، D، E د) فقط A

2- جذب کدام ماده فقط از طریق انتشار صورت میگیرد؟

الف) مواد معدنی ب) قندهای ساده ج) آمینواسیدها د) ویتامین Aو D

3- حفره دهانی در انسان در عمل گوارش غذا، معادل کدام اندام در کرم خاکی است؟

الف) روده ب) مری ج) سنگدان د) حلق

4- چینه دان پرندگان از تغییرشکل کدام اندام بوجود می آید؟

الف) معده ب)مری ج) حنجره د) حلق

5- از اثر آمیلاز لوزالمعده بر نشاسته، کدام قند حاصل میشود؟

A) مالتوز B) گلوکز C) گالاکتوز D) فروکتوز E ) ساکارز

الف) A، B، E ب) A، B، D ج)B، A، D، E د) B ،C، D

6- کدامیک گوارش درون سلولی دارند؟

الف) هیدر، اسفنج ب) کرم خاکی، آمیب ج) آمیب، پارامسی د) پارامسی، کرم خاکی

7- بهترین منطقه جذب غذا در لوله گوارش کدام است؟

الف) روده کوچک ب) دوازدهه

ج) روده کوچک و بزرگ د) بعد از دوازدهه تا انتهای روده کوچک                               

8- به همراه مصرف آنتی بیوتیک خوراکی در بیماریهای عفونی، کدام ویتامینها راباید به رژیم غذایی افزود؟و چرا؟

10- اگر شخصی بمدت چند هفته از آنتی بیوتیک خوراکی مصرف کند، رفته رفته لاغرتر و ضعیفتر میشود. بنظر شما علت آن چیست؟

11- چهار عمل مهم اسید معده را نام ببرید.

12- درستی یا نادرستی این جمله را با ذکر دلیل توضیح دهید.

« پانکراس نقش اصلی را در گوارش شیمیایی مواد بر عهده دارد.»

13- مواد گوارش یافته، در کیموس معدی در حال تخلیه کدامند؟

14- چرا گوارش برون سلولی در هیدر ناقص است ؟

15- چرا هیدر رگ خونی ندارد ؟

16- اهمیت وجود سنگدان در پرندگان را بنویسید.

17- پستانداران فاقد سنگدان هستند. آیا این کمبود مشکلی را در گوارش ایجاد میکند؟ چرا؟

18- چرا روده در ملخ کوتاه است؟

19- پزشکان، کیسه صفرای شخصی راکه سنگ صفراداشت ازبدن وی خارج کردند.

- بنظر شما، فقدان کیسه صفرا در این شخص مشکل خاصی را ایجاد میکند؟ توضیح دهید.

20- در افراد بالغ آنزیم رنین از معده ترشح نمیشود. آیا این به این معنی است که :

1- افراد بالغ نمیتوانند شیر را بخوبی شیرخواران هضم کنند.

2-هضم شیر در معده افراد بالغ در معده صورت نمی گردد.

3- در معده افراد بالغ هم شیر میتواند بخوبی شیر خواران هضم شود.

-- در مورد گزینه انتخابی خود توضیح بیشتری ارائه دهید.

21- در افراد بالغ که آنزیم رنین از معده ترشح نمیشود، نقش رنین را کدامیک ازترشحات معدی برعهده دارد؟

22- چرا محیط روده باید قلیایی(بازی) باشد؟

23- دستگاه گوارش انسان، گاو و فیل رااز لحاظ توانایی آنها در هضم و جذب سلولز با هم مقایسه کنید.

24- پستاندارانی نظیر فیل، گوزن و زرافه فقط از گیاهان تغذیه میکنند. ولی نشخوار کننده نیستند. سازگاری دستگاه گوارشی این دسته از گیاه خواران نسبت به رژیم غذائیشان، که گیاه خواری است. چیست؟

25- در اثر انسداد مجرای خروج صفرا، چه تغییراتی در رنگ پوست، ادرار و مدفوع ایجاد میشود؟توضیح دهید.

26- یبوست و اسهال چگونه در بدن ایجاد میشود؟

27- اگر روده کوچک شخصی برداشته شود چه پیامدی دارد؟

28- اگر روده بزرگ شخصی برداشته شود چه پیامدی دارد؟

29- زرافه ای که سرش را پایین می آورد و آب می نوشد. چگونه آب را به معده خود می رساند؟

30- بعد از پاره ای از جراحیها ، به بیمار ازراه سیاهرگ غذا داده میشود، بدیهی است که این غذا از لوله گوارش نمی گذرد. در این صورت غذای مزبور باید به چه صورتی باشد؟

31- ساختمان دیواره معده را با دیواره روده مقایسه کنید.ادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه