تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

سوالات مربوط به فصل دوم زیست شناسی و آزمایشگاه 1

  • تاریخ : پنجشنبه 30 آبان 1392
  • موضوع :
  • نظرات

1- نقش کدامیک ازموارد زیر در غشا سازی سلول کمتر است.

الف) شبکه آندوپلاسمی صاف ب) شبکه آندوپلاسمی زبر

ج)غشای خارجی هسته د)غشای داخلی هسته

ه)دستگاه گلژی

2- برای مشاهده برجستگیهای روی دانه گرده نهاندانگان کدام میکروسکوب را پیشنهاد میکنید؟

الف)نوری ب)الکترونی گذاره ج)الکترونی نگاره د)الف و ج

3- برای مشاهده تقسیم سلولی، استفاده از کدام میکروسکب مناسبتر است؟

الف)نوری ب)الکترونی گذاره ج)الکترونی نگاره د)الف و ب

4- برای مشاهده (میتوکندری- ریبوزم- باکتری- ویروس) بترتیب کدام میکروسکبها مناسبترند؟

الف) نوری- نوری- الکترونی- الکترونی ب) نوری- الکترونی- الکترونی- الکترونی

ج) همگی الکترونی د) نوری- الکترونی- نوری- الکترونی

5- اگر از کبد فردیکه تحت درمانهای دارویی(بصورت قرص و کپسول) قراردارد نمونه برداری بعمل آوریم، کدام اندامک در سلولهای کبدی این فرد رشد بیشتری کرده است؟

الف) هسته ب)شبکه آندوپلاسمی صاف ج) شبکه آندوپلاسمی زبر د)الف و ب ه)هر سه مورد

6- در کدام قسمت ازسلول،پروتئینهای تازه ساخته شده به کربوهیدراتها متصل میشوند؟

الف)سطح خارجی شبکه آندوپلاسمی زبر ب) سطح داخلی شبکه آندوپلاسمی زبر

ج)درون گلژی د)درون سیتوپلاسم ه) سطح داخلی شبکه آندوپلاسمی صاف

7- در اطراف کدام اندامک معمولا ریبوزم دیده نمی شود؟

الف) گلژی ب)شبکه آندوپلاسمی صاف ج)میتوکندری د) کلروپلاست

8- کدامیک ازملکولهای زیر در ساختارکلروپلاست یافت نمیشود؟

الف) نشاسته ب) فسفولیپید ج) پروتئین د) میتوکندری

9- وزیکول انتقالی از گلزی به کدام بخش سلول منتقل نمیشود؟

الف) واکوئل ب) غشای پلاسمایی ج)لیزوزم د)شبکه آندوپلاسمی زبر

10- کدام مورد نسبت به سایرین از تنوع بیشتری برخوردار است؟

الف)ریبوزم ب) گلزی ج) واکوئل د)میتوکندری

11- کدام دسته ازمواد زیرمیتوانند بوسیله آندوسیتوز و اگزوسیتوزازغشای سلول عبورکنند؟

الف) پروتئینها- مونوساکاریدها ب)قطرات روغن- گازها ج) قطرات روغن- آب و یونها

د) پروتئین- قطرات روغن- پلی ساکارید ه) پلی ساکارید- آب- مونوساکارید

12- کدام مورد بین سه گروه باکتری، قارچ و جلبک مشترک است؟

الف)داشتن هسته ب)اتوتروف بودن ج) داشتن دیواره د) هوازی بودن

13- تری گلیسریدها کدامیک از نقشهای زیر رانمیتوانند داشته باشند؟

الف) شرکت در ساختار غشا ب) عایق حرارتی ج)ضربه گیری د) ذخیره انرژی

14- کدام آنزیم، یک آنزیم غشایی است؟

الف) فسفولیپاز ب)کاتالاز ج) آمیلاز د) پپسین

15- اندازه نمونه ای 400نانومتر است اگربرای مشاهده آن از عدسی شیئی100* و عدسی چشمی10* استفاده شود، اندازه تصویر بدست آمده چقدر خواهد بود؟(میکرومتر)

16- اگر نسبت سطح به حجم، در یک سلول04/ باشد و مساحت آن 135000 میکرومترمربع باشد.

الف- اندازه هریک از اضلاع این سلول چقدر است؟(اگر سلول را یک مکعب مربع فرض کنیم)

ب) اندازه سلول از نظرشماو با توجه به دادههای مسئله ، بزرگ است یا کوچک ؟و آیا این سلول قادر به زندگیست یا خیر؟

17- درستی یانادرستی این جمله را با ذکر دلیل توضیح دهید:«سلولهای یوکاریوتی دارای دو نوع متفاوت از ریبوزم هستند.»

18- الف) چرا سلولهای جانوری نسبت به سلولهای گیاهی دارای اشکال نامنظمی هستند؟

ب) در بعضی از بافتهای بدن، سلولها استوانه ای شکلند. چه عاملی باعث استوانه ای شدن این سلولها میشوند؟

19- بنظر شما چه عواملی سلولهارااز گزندآنزیمهای تجزیه کننده ای که در درون آنها قرار دارد حفظ میکند؟(2مورد)

20- کدام مورد تعریف مناسبتری برای انتشارتسهیل شده است؟

الف) حرکت مواد از محیط پرتراکم به محیط کم تراکم باواسطه ملکولهای ناقل است.

ب) حرکت مواد از محیط پرتراکم به محیط کم تراکم به وسیله کانالهای پروتئنی غشا

-- برای گزینه انتخابی خود دلیل ذکر کنید.

21- اگر دو سویه متفاوت از یکنوع باکتری را انتخاب کرده و هردوی آنهارابمدت مشخصی تحت حرارت قراردهیم. سپس هر دونمونه رادرزیرمیکروسکوب مشاهده کنیم.درصورتیکه باکتریهای نمونه اول همگی کشته شده باشند و باکتریهای نمونه دوم همگی زنده باشند.شماعلت زنده ماندن باکتریهای نمونه دوم رادردارابودن کدام ویژگی میدانید که مقاومت آنهارادربرابر حرارت افزایش داده است؟

الف) کپسول ب) دیواره ج) پیلی د) الف و ب

            

                                                              ادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه