تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

سوالت مربوط به فصل سوم زیست شناسی و آزمایشگاه 1

  • تاریخ : دوشنبه 20 آبان 1392
  • موضوع :
  • نظرات

سوالات فرادانشی ازفصل سوم (سازمان بندی سلول)

1- غشای پایه جزوکدامیک ازبافتهای بدن است؟

الف) پوششی ب) پیوندی سست ج) چربی د) ماهیچه اسکلتی

2- انتظار دارید در یک سلول چربی قسمت اعظم پروتئینها متعلق به کدام دسته باشند؟

الف) ذخیره ای ب)ساختمانی ج) آنزیمی د) الف و ب

3- بافت پوششی با کدامیک از بافتهای زیر شباهت ساختمانی دارد؟

الف) غده ای ب)عصبی ج) پیوندی د) عضلانی

4- بنظر شما نقش پارانشیم آبکشی مجاور لوله های غربالی چیست؟

الف) انتقال مواد ب) ذخیره مواد ج) تولید انرژی برای حرکت شیره پرورده د) هیچکدام

5- کدام مورد دارای عناصر آوندی نیست؟

الف) سرو ب) زردآلو ج) چنار د) زبان گنجشک

6- کدامیک از انواع سلولی زیر فاقد غشای پلاسمایی است؟

الف)عناصر آوندی ب) عناصر غربالی ج) سلولهای کلانشیمی د)سلول تارکشنده

7- نقش تزئینات چوبی دیواره آوندهای چوبی چیست ؟

الف) کمک به حرکت صعودی آب و املاح ب) جلوگیری از نفوذ مواد در طول مسیر

ج) افزایش اصطکاک د) جلوگیری از بسته شدن مسیر آوند د) در امتداد هم قرار گرفتن سلولهای آوندی

8- چرا قطر عضلاتی نظیر بازو در ورزشکارانی که ورزشهای سنگین انجام میدهند. افزایش می یابد؟

9- چرا افرادی که دچار فلج دست و پامیشوند. عضو فلج شده در آنهالاغر و کوچک میشود؟

10- اگر یک باکتری را در محیط کشت مناسبی قرار دهیم پس از مدتی یک باکتری به تعداد زیادی افزایش می یابد. به این توده باکتری اصطلاحا «کلنی باکتری » گفته میشود. بنظر شمااطلاق نام «کلنی» به این توده باکتریها صحیح است؟چرا؟

11- چرا آسیب دیدن سلولهای عصبی غیر قابل جبران است؟

12- چرا حفظ قابلیت تقسیم برای سلولهای پوششی( درمقایسه با سلولهای عصبی بدن )لازم است؟

13- فردی در اثر حادثه رانندگی دچار فلج پا میشود. پزشکان علت آنرا قطع نخاع میدانند.که قابل مداواشدن نیست. خانواده این شخص تصمیم میگیرند که بیمار خویش رابه خارج از کشور برای مداوا ببرند. بنظر شما اینکار در بهبودی بیمار تاثیر دارد؟چرا؟

14- با توجه به اینکه ویتامین«C» درساخت و عملکرد رشته های کلاژن موثر است. چرا کمبود این ویتامین ، باعث خرابی پوست و یا خونریزی داخلی میشود ؟

15- زبان یک اندام است آیا میتوانید بافتهای تشکیل دهنده آنرا نام ببرید؟

16- سر دنده ها ( محل اتصال دنده به استخوان جناغ) در انسان از غضروف است. بنظر شمافایده این امر چیست؟

17- هر گاه سلول رابعنوان یک فرد در جامعه حساب کنیم. بافت، بافتها(انواع بافت) و دستگاه مشابه کدام واحدهای اجتماعی هستند؟

 

18- اگر بخشی از یک گیاه زخمی شود. کدام بافت به ترمیم آن می پردازد؟سلولهای این بافت چه ویژگیهایی دارند که میتوانند. تقسیم شوند؟

19-اگر پوست نازک برگ گییاهان مانند تره را از آن جدا کنیم. لایه نازکی که جدا کرده ایم، سفید. در عوض در زیر پوست، بافت باقیمانده بسیار سبز است. علت آن چیست؟ توضیح دهید.

20-نوع گیاه متفاوت (هر دو دو لپه) را در نظر بگیرید. که در دو نوع زیستگاه متفاوت بسر میبرند: (1) گیاهی که در مناطق بیابانی زندگی میکند.(2) گیاهی که در مناطق پر آب شمالی زندگی میکند.

- این دو نوع گیاه را با هم مقایسه کنید.ویژگیهایی که هر دو نوع گیاه برای زیستن در محیط زندگیشان حاصل کرده اند

چیست؟ و چه کمکی به آنها میکند؟ادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه