تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

سوالات مربوط به فصل اول زیست شناسی وآزمایشگاه 1

  • تاریخ : دوشنبه 20 آبان 1392
  • موضوع :
  • نظرات

سوالات فرا دانشی از فصل اول: (مولکولهای زیستی)

1- از هیدرولیز کدامیک مونومرهای یکسانی بدست می آید؟

الف) نشاسته- لاکتوز ب) سلولز- مالتوز ج) لاکتوز- مالتوز د)ساکارز- مالتوز- سلولز

2- تنوع مونومرها در ساختار کدام درشت ملکولها بیشتر است؟

الف) پلی ساکارید ب) پروتئین ج) اسیدهای نوکلئیک د)لیپیدها

3- کدام ماده محصول هیدرولیزنمی باشد؟

الف)گلوکز ب)گلیسرول ج)اسید نیکوتینیک د)اسید آمینه

4- اگر پروتئینی دارای دو رشته پلی پپتیدی باشدو یکی از رشته ها،49 اسید آمینه و رشته دیگر،52 اسید آمینه داشته باشد. برای ساختن این ملکول چند ملکول آب آزاد شده است؟

الف)99 ب)103 ج)101 د)102

5- اگر در یک کارخانه صنایع غذایی،برای شیرین کردن مواد خوراکی از نشاسته گندم استفاده شود.کدام آنزیمهای زیر برای اینکار مناسبتر است؟

1- پتیالین 2- سلولاز 3- مالتاز 4- لاکتاز 5- سوکراز

الف)1و5و2 ب)1و3 ج)1و2و3 د)3و5

-- برای انتخاب گزینه خود دلیل ذکر کنید                                                                        

6- در ساختن یک ملکول سلولز که 307 اتم اکسیژن میان پیوندهای خود دارد. چندملکول گلوکزدر این ملکول وجود دارد؟

الف)307 ب)306 ج)308 د)305

7 -چرا برای شکستن پیوند میان دومونومر، یک ملکول آب به مصرف میرسد؟

10- علت هیدروفیل بودن سر قطبی ملکول فسفو لیپید چیست؟

11- عوامل تشکیل دهنده سر قطبی در ملکول فسفولیپید کدام است؟

12- چرا با افزودن سرکه به سفیده تخم مرغ (خام) سفیده کاملا لخته می بندد؟

13- چرا سشوارکشیدن، باعث تغییر حالت موها می شود ؟

 

      

16- هر ملکول کاتالاز( که وزن ملکولی آن حدود 200000گرم بر مول است) میتواند در عرض یک دقیقه 6میلیون پراکسید هیدروژن راتجزیه کند،200گرم از این آنزیم در شرایط حداکثرفعالیت در هر ثانیه چند مول پر اکسید هیدروژن را تجزیه میکند؟

17- در آزمایشی که بمنظور تجزیه و تشخیص نشاسته صورت میگیرد. درون پتریهای محتوی آگار و نشاسته، مواد مختلفی میریزیم:

- به پتری : A مقداری از محلول خاک با سوآپ اضافه میکنیم.

- به پتری B : مقداری از محلول خاکی که قبلا بمدت نیم ساعت حرارت دادهایم اضافه میکنیم.

- به پتری C : مقداری آنزیم آمیلاز اضافه میکنیم.

- به پتری D : مقداری آنزیم آمیلاز که از قبل بمدت 10 دقیقه حرارت داده ایم می افزاییم.

الف) همگی پتریهارابمدت 6ساعت در جای گرم نگهداری میکنیم.سپس سطح همه پتریها را با «لوگول» میپوشانیم.

و اندکی صبر میکنیم.

-- شما چه تغییراتی را در پتریهای A تاD پیش بینی میکنید؟(با ذکر دلیل)

ب) اگر پتریها را در جای سرد(مثلا یخچال) قرار دهیم.و سپس به آنها لوگول اضافه کنیم.چه تغییراتی در هر یک از پتریها ایجاد میشود؟(توضیح دهید)

18- چرا برای شستشوی لباسهای چرک، وجود آنزیم لیپاز در مقایسه با آمیلاز(درپودرلباسشویی) لازمتر است؟

19- چرا بهنگام استفاده از پودرهای شوینده آنزیم داربرای شستشوی لباسهای کثیف،لازم نیست از آب خیلی گرم استفاده کنیم؟ادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه