تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

سوالات چالش بر انگیز

  • تاریخ : یکشنبه 5 آبان 1392
  • موضوع :
  • نظرات

در این سوالات بخش ابی جواب صحیح میباشد.

1- هر مهره داری که ........دارد ، دارای ........است.

1) لقاح داخلی رحم 2) رحم اندام جفت

3) لوله ی تخم بر لقاح خارجی 4) تخم گذاری لوله ی تخم بر

2- فردریک میشر نوکلئیک اسید را از کدام جاندار تهیه کرد؟

1) ذات الریه 2) جاندار دارای ساده ترین تقسیم

3) جاندار دارای هسته 4) جاندار دارای DNA متصل به غشا

3- با فرض اینکه در انسان ، تراکم یون پتاسیم داخل نورون شدیدا کاهش یافته و سدیم درون سلول انباشته گردد ...... در برقراری پتانسیل آرامش اثر سوء دارد.

1) فعالیت پمپ سدیم پتاسیم 2) باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیم

3) بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی 4) فعالیت پروتئین هیدرولیز کننده ATP در غشا

4- در گروه اول هاگ های جهش یافته ی کپک نوروسپورا کراسا در مسیر سنتز آرژینین در بین موارد زیر جهش ها اپتدا در تولید .......اختلال ایجاد کرده است.

1) آمینو اسید 2) آنزیم 3) ارنیتین 4) ماده X

5- کدام نادرست است؟ گلبول قرمز .............

1) انسان، در دوره رویانی درون کیسه زرده تولید میشوند.

2) بعضی از جانوران در هسته ی خود کروماتین دارند.

3) پیر در انسان توسط ماکروفاژ ها خورده میشوند.

4) بیش تر انسان ها دارای انتی ژن رزوس میباشند.ادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه