تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

سوالات چالش بر انگیز زیست 2

  • تاریخ : یکشنبه 5 آبان 1392
  • موضوع :
  • نظرات

گزینه های با رنگ آبی درست میباشد اما بیشتر دانش اموزان به گزینه های قرمز جواب داده اند.

1- ماکروفاژ های بدن انسان در کدام مورد زیر هیچ دخالتی ندارند؟

1) سرکوب میکروب های درون خون 2) ذره خواری باکتری های متصل به پادتن

3) نابودی سلول های سرطانی با تولید پرفورین 4) نابودی عوامل بیگانه درون طحال

2- در دستگاه عصبی محیطی انسان ، عصب های ............پیام ها را ......منتقل میکنند.

1) حسی - به مغز و نخاع 2) حرکتی - به مغز و نخاع

3) حسی - فقط به مغز 4) حرکتی فقط به نخاع

3- تصور میشود که هورمون ملاتونین در انسان از ...............در پاسخ به ...........ترشح میشود.

1) غده پینه ال ریتم شبانه روزی 2) هیپوتالاموس فشار روحی و جسمی

3) هیپوفیز تنظیم فعالیت برخی از غدد درون ریز 4) اپیفیز تاریکی

4- در یک مولکول DNA ممکن نیست تعداد نوکلئوتید با تعداد پیوند های ......بربر باشد.

1) هیدروژنی 2) قند فسفات 3) قند باز 4) فسفو دی استر

5- در برخورد دوم با یک الرژن خاص.....

1) وزیکول های حاوی مواد مختلف با غشای سلول ماستوسیت ادغام میشوند.

2) شبکه اندوپلاسمی زبر ماستوسیت ها به مقدار زیاد پادتن میسازند.

3) سلول های خونی مشابه بازوفیل ها با ترشح هیستامین سبب بروز علائم الرژی میشوند.

4) همانند برخورد اول با همان الرژن روی سطح پلاسموسیت ها قرار دارند.ادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه