تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

سوالات درس زیست شناسی اول راهنمایی سمپاد

  • تاریخ : شنبه 26 فروردین 1391
  • موضوع :
  • نظرات

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(دفتر کرمان)       امتحان درس زیست شناسی

الف)کدامیک از جمله های زیر درست و کدامیک نادرست است؟هر مورد25/0 نمره

1)گیاهان باعث افزایش آبهای زیر زمینی می شوند(        )

2)باد در به وجود آمدن جریانهای دریایی نقشی ندارد(      )        

3)لینه گیاهان را به 24 گروه طبقه بندی کرد(       )

4 )دگر دیسی در ملخ در حفظ حیات جاندار درفصل سرما اهمیت زیادی دارد(            )

5)ساده ترین دستگاه تنفس در بدن حشرات وجود دارد(        )

6)همه جانوران دارای اسکلت هستند.(             )

7)دوزیستان جانورانی هستند که نوزاد آنها با آبشش تنفس می کند.(             )

8)جانوران همگی غذای خود را از محیط اطراف می گیرند.(              )

ب)جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پر کنید: هرمورد 25/0 نمره

1)دستگاه عصبی و................... جانوران برای پیدا کردن غذا تکامل زیادی پیدا کرده است

2)وقتی باد بر سطح آب می وزد به علت وجود.................. آب را در جهت خود حرکت می دهد.

3)همه ی جانوران برای ...........................درداخل سلولهای خود به اکسیژن احتیاج دارند.

4)بزرگترین ذخیره آب شیرین .............. است

5)آب زیرزمینی تا جایی در زمین فرو می رود که به لایه ................... برسد.

6)بزرگترین گروه کیسه تنان .............هستند که به صورت ............. زندگی می کنند.

7)قدرت .............. در خارتنان زیاد است.

8)استخوان های پرند گان ...............و................ است.

سوالات تشریحی

1)با رسم دو  شکل عواملی که باعث شوری بیشتر  ویاکمتر آّب دریا می شوند را نشان دهید .0(1نمره)

2)جاندارن زیر همگی به کدام گروه از موجودات تعلق دارند شباهت های کلی آنها را بنویسید.(1نمره)شکل میمون -خفاش -دلفین- اسب آبی

3)هر یک از جانداران زیر را طبقه بندی کنید:1- کنه -2سوسک 3-پلاتی پوس                 4-هزارپا5-لاک پشت 6-سفره ماهی 7-افعی 8_زالو          ( 2نمره)

4)علت را در موارد زیر بنویسید(5/2نمره)

الف)آّب قنات برای کشاورزی بهتر از آب چاه می باشد

ب)کفشدوزک نمی تواند مسافت زیادی را پرواز کند        ج)مناطق آبرفتی بهترین محل برای حفر چاه هستند

د)طول لوله گوارش گیاه خواران بلند تر است.

ه)گربه از خرس تند تر حرکت می کند.

5) وظیفه  هر یک از موارد زیر  را بنویسید.

الف-خط جانبی در ماهیهای استخونی

ب)پوست قورباغه

ج)شبکه عصبی در کیسه تنان    5/1نمره

6)در رابطه با جانور زیر (شکل پروانه )به سوالات زیر پاسخ دهید.الف)این جانور چه نوع دگر دیسی دارد؟ مراحل آن رابنویسید.             ب)چرا امکان رشد بیشتر برای این جانور وجود ندارد؟5/1نمره

7)چه ویژگیهایی پرندگان را قادر ساخته است که پرواز کنند؟ (75/0نمره)

8)با توجه به طبقه بندی روبرو به سوالات پاسخ دهید.1 نمره

A:با آبشش تنفس می کنند                       B:سمندر جزء این گروه است

c :توانایی تخمگذاری در خشکی را دارند

                                                                               

                                                                       جانوران خونسرد

                                                                 

                                                                  A              B           C

                                                           E           D

الف)گروه C چه نام دارند ؟با چه وسیله ای تنفس می کنند؟ 

ب)دو تفاوت برای گروه DوE بنویسید.(گروه های اصلی در نظر گرفته شده است)

9)هر یک از جانوران زیر به کدام گروه از جانوران تعلق دارند؟(1نمره)

                        

10)به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید  . 2نمره                                             

  الف)جنس تار عنکبوت از چیست؟

ب)کدام گروه از بند پایان از همه کمیاب ترند؟

ج)خطر ناکترین کرم انگل را نام ببرید؟

د) نهنگ چگونه غذا می خورد؟

ه) افعی ها چگونه طعمه خود را شناسایی می کنند؟

و)تفاوت طناب عصبی در مهره داران و بی مهرگان چیست؟

ز) کدام گروه از جانوران اغلب در یک دوره ثابت و در یک دوره متحرک هستند؟

ح) یک شکم پای بدون صدف نام ببرید؟

11)کار هر یک از بخشهای میکروسکوپ را بنویسید.75/0نمره

الف)دیافراگم

ب)صفحه چرخان

ج)پیچ تنظیم سریع

12)با رسم یک طرح چگونگی تشکیل ابر کومولوس را نشان دهید:5/0نمره

موفق باشید(فقیه)ادامه مطلب
  • نویسنده : فاطمه فقیه