تبلیغات
گروه زیست شناسی ناحیه 1 کرمان

ساخته شدن NADPH&NADH

  • تاریخ : شنبه 20 اسفند 1390
  • موضوع :
  • نظرات

ویتامین ‌‌‌B۳ (نیکوتین آمید یا نیاسین )به دو شکل فعال + NAD  و + NADP   وجود دارد که این دو مولکول در واکنش های اکسید واحیا که توسط دهیدروژنازها کاتالیز می شوند شرکت دارند و نقل و انتقال اتم هیدروژن را از مولکولی به مولکولی دیگر انجام می دهند  .  +NAD  حالت اکسید شده و   + NADH+ H حالت احیا شده آن می باشد.  +NAD با دریافت دو اتم هیدروژن از مولکولی به + NADH+ H  تبدیل می شود و سپس در واکنش با مولکولهای دیگر دو اتم هیدروژن خود را به آن مولکول می دهد و مجددا به     +NAD  تبدیل می شود .با این توضیح باید متوجه شده باشید که در واکنش های تنفس سلولی نیز دقیقا این واکنشها اتفاق می افتد . به طور مثال در فرایند گلیکولیز با شکسته شدن گلوکز تعدادی از اتم های هیدروژن آن به +NAD منتقل می شود و + NADH+ H  تشکیل می شود . البته در انجام این واکنش دو الکترون نیز وجود دارد که یکی از الکترون ها باعث تبدیل +NAD  به NAD می شود و سپس یک اتم هیدروژن به NAD متصل و NADH ایجاد می شود . و یون   +H  باقی مانده به NADH  متصل می شود و باعث ایجاد ترکیب + NADH+ H  می شود که این ترکیب ناقل دو اتم هیدروژن است .

                                                                                     NAD+  +2H( 2H++2e-)     ............> NAادامه مطلب
  • نویسنده : عشرت بیدرانی